ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Αυτά τα συστήματα είναι τα πιο απλά και τα πρώτα που αναπτύχθηκαν. 'Έχουν διαδοθεί περισσότερο και έχουν λιγότερες απαιτήσεις.

Στα ανοιχτά συστήματα, τα υγρά της αποστράγγισης δεν ανακυκλώνονται αλλά απορρίπτονται (εικ. 1). Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αυξημένες απώλειες λιπασμάτων με την απορροή και μόλυνση του εδάφους και του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα. Οι δύο αυτοί λόγοι οδήγησαν στα κλειστά συστήματα, που σε λίγα χρόνια θα διαδεχθούν τα ανοιχτά. 

Ένα σύστημα το οποίο μπορεί να μειώσει την απορροή στο επίπεδο των ανακυκλούμενων συστημάτων (π.χ. 10-15% της ολικής κατανάλωσης νερού) έχει αναπτυχθεί και περιγράφεται παρακάτω.