ΣΥΣΤΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΛΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ

Η άριστη λειτουργία των υδροπονικών συστημάτων σε εμπορικά θερμοκήπια εξαρτάται κυρίως από την κατάλληλη διαχείριση των διαθέσιμων πηγών νερού, κυρίως κάτω από συνθήκες υψηλής αλατότητας, καθώς και από την άριστη διαχείριση της λίπανσης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα Σύστημα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (DSS) για την άριστη on-line διαχείριση του νερού και των λιπασμάτων σε ένα υδροπονικό σύστημα. Το σύστημα αποτελείται από δύο μέρη, ένα off-line και ένα on-line. Το on-line σύστημα, το οποίο λειτουργεί και ως εποπτικό σύστημα σε άλλα συστήματα αυτομάτου ελέγχου κλίματος κα υδροπονιας, διαχειρίζεται άριστα το υδροπονικό σύστημα βασιζόμενο σε πραγματικές μετρήσεις. Το off-line σύστημα προηγείται του on-line και δέχεται ως είσοδο τα μετεωρολογικά δεδομένα της περιοχής, τον εξοπλισμό του θερμοκηπίου και τα στοιχεία της καλλιέργειας που θα εφαρμοστεί και υπολογίζει την άριστη οικονομική διαχείριση των πηγών νερού. Τα αποτελέσματα του μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον παραγωγό για να αποφασίσει για τυχόν απαραίτητες επενδύσεις στις διαθέσιμες πηγές νερού (κατασκευή δεξαμενών, αγορά μηχανημάτων αφαλάτωσης κ.λ.π). Ο χρήστης μπορεί να «τρέξει» διάφορα σενάρια ώστε να αποφασίσει για τις διαθέσιμες πηγές νερού και να πετύχει τον στόχο του. Η έξοδος του of-line  συστήματος εισάγεται στο on-line σύστημα ως οδηγός για την σε πραγματικό χρόνο διαχείριση του νερού και των τροφοδοτούμενων θρεπτικών συστατικών (λιπάσματα) στο σύστημα.

Περισσότερα »