ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ IQ

<ul>
    <li>Μέχρι 50 διαφορετικά προγράμματα υδροπονίας μπορούν να εκτελούνται συνεχώς. Κάθε πρόγραμμα μπορεί να εκτελείται μέχρι 30 φορές ημερησίως και με εβδομαδιαίο πρόγραμμα (επιλογή ημερών).&nbsp;</li>
    <li>Δυνατότητα χρήσης μέχρι 10 δεξαμενών πυκνών λιπασμάτων και οξέως (ή βάσης). Κάθε πρόγραμμα υδροπονίας μπορεί να χρησιμοποιεί οποιεσδήποτε από τις 10 δεξαμενές (μέχρι και τις 10). Τα ποσοστά ανάμιξης των δεξαμενών δίνονται από το χρήστη για κάθε πρόγραμμα. Έτσι μπορεί ακόμη και με 3 δεξαμενές να φτιάχνει διαφορετικές συνταγές πχ 40-40-20, 50-50-0, 70-0-30, κλπ</li>
    <li>Διπλά αισθητήρια αγωγιμότητας και pH για ασφάλεια και αυτοέλεγχο.</li>
    <li>Δυνατότητα αυτόματης ολιγόλεπτης απόπλυσης μετά το τέλος της άρδευσης με καθαρό νερό και οξύ.</li>
    <li>Ρυθμίζει την ποσότητα άρδευσης για ελάχιστη κατανάλωση νερού και λιπασμάτων.</li>
    <li>Ρυθμίζει την συχνότητα της άρδευσης ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.</li>
    <li>Δέχεται πολύ στενά όρια λειτουργίας, ώστε αν κάτι έχει χαλάσει (πχ άδειασε το οξύ, ή δεν υπάρχουν λιπάσματα, ή κόπηκε κάποιο λάστιχο κλπ) να σταματά η άρδευση και να δίνει αλάρμ.</li>
    <li>Δυνατότητα αδειάσματος της αναμικτικής δεξαμενής στην έναρξη της άρδευσης.</li>
    <li>Λειτουργεί σε ανοικτά και σε κλειστά συστήματα άρδευσης, για ελάχιστους ρύπους στο έδαφος.</li>
    <li>Ενσωματωμένη αναμικτική δεξαμενή, 200 λίτρων.</li>
    <li>Ενσωματωμένη ανοξείδωτη αντλία άρδευσης. Επιλογή από διάφορα μοντέλα Μέχρι 56 γραμμές άρδευσης</li>
    <li>Διακόπτες χειροκίνητης λειτουργίας σε όλα τα εξαρτήματα και τις γραμμές άρδευσης.</li>
    <li>Διάφορα alarm</li>
    <li>Άρδευση με κυβικά</li>
</ul>

<h2>ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ IQ</h2>

<table border="1" bordercolor="#ccc" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" width="568">
    <colgroup>
        <col width="29" />
        <col width="498" />
    </colgroup>
    <tbody>
        <tr valign="TOP">
            <td style="border-top: 4.50pt ridge #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 4.50pt ridge #4f6228; border-right: 1px solid #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="29">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif"><span lang="en-US">1</span></font></p>
            </td>
            <td style="border-top: 4.50pt ridge #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 1px solid #4f6228; border-right: 4.50pt ridge #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="498">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif">Έλεγχος 7 δεξαμενών πυκνών λιπασμάτων</font></p>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="TOP">
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 4.50pt ridge #4f6228; border-right: 1px solid #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="29">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif"><span lang="en-US">2</span></font></p>
            </td>
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 1px solid #4f6228; border-right: 4.50pt ridge #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="498">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif">Έλεγχος 16 ηλεκτροβανών</font></p>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="TOP">
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 4.50pt ridge #4f6228; border-right: 1px solid #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="29">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif"><span lang="en-US">3</span></font></p>
            </td>
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 1px solid #4f6228; border-right: 4.50pt ridge #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="498">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif">Εκτέλεση 50 προσραμμάτων υδρολίπανσης</font></p>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="TOP">
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 4.50pt ridge #4f6228; border-right: 1px solid #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="29">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif"><span lang="en-US">4</span></font></p>
            </td>
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 1px solid #4f6228; border-right: 4.50pt ridge #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="498">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif">Έλεγχος της άρδευσης μέσω παροχόμετρου (επιπλέον του βασικού εξοπλισμού)</font></p>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="TOP">
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 4.50pt ridge #4f6228; border-right: 1px solid #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="29">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif"><span lang="en-US">5</span></font></p>
            </td>
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 1px solid #4f6228; border-right: 4.50pt ridge #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="498">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif">Έλεγχος και άμεση ρύθμιση των επιθυμητών τιμών </font><font face="Calibri, serif"><span lang="en-US">EC</span></font><font face="Calibri, serif"> και </font><font face="Calibri, serif"><span lang="en-US">PH</span></font><font face="Calibri, serif"> μέσω εξελιγμένων μαθηματικών μοντέλων , ξεχωριστών για κάθε πρόγραμμα λίπανσης.</font></p>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="TOP">
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 4.50pt ridge #4f6228; border-right: 1px solid #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="29">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif"><span lang="en-US">6</span></font></p>
            </td>
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 1px solid #4f6228; border-right: 4.50pt ridge #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="498">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif">Μεταβολή της επιθυμητής τιμής της αγωγημότητας ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες</font></p>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="TOP">
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 4.50pt ridge #4f6228; border-right: 1px solid #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="29">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif"><span lang="en-US">7</span></font></p>
            </td>
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 1px solid #4f6228; border-right: 4.50pt ridge #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="498">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif">Έναρξη του προγράμματος άρδευσης με πέντε διαφορετικούς τρόπους</font></p>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="TOP">
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 4.50pt ridge #4f6228; border-right: 1px solid #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="29">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif"><span lang="en-US">8</span></font></p>
            </td>
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 1px solid #4f6228; border-right: 4.50pt ridge #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="498">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif">Αποστολή και λήψη μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου για αλλαγή στις παραμέτρους της άρδευσης (επιπλέον του βασικού εξοπλισμού)</font></p>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="TOP">
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 4.50pt ridge #4f6228; border-right: 1px solid #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="29">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif"><span lang="en-US">9</span></font></p>
            </td>
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 1px solid #4f6228; border-right: 4.50pt ridge #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="498">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif">Ρύθμιση όλων των βασικών παραμέτρων του συστήματος μέσω τηλεκοντρόλ</font></p>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="TOP">
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 4.50pt ridge #4f6228; border-right: 1px solid #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="29">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif"><span lang="en-US">10</span></font></p>
            </td>
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 1px solid #4f6228; border-right: 4.50pt ridge #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="498">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif">Αποθήκευση όλων των δεδομένων του ποτίσματος με δυνατότητα εκτύπωσης</font></p>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="TOP">
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 4.50pt ridge #4f6228; border-right: 1px solid #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="29">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif"><span lang="en-US">11</span></font></p>
            </td>
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 1px solid #4f6228; border-right: 4.50pt ridge #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="498">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif">Άδειασμα όλων των σωληνώσεων της κεφαλής πριν ή μετά από κάθε πότισμα</font></p>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="TOP">
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 4.50pt ridge #4f6228; border-right: 1px solid #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="29">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif"><span lang="en-US">12</span></font></p>
            </td>
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 1px solid #4f6228; border-right: 4.50pt ridge #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="498">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif">Δυνατότητα ρύθμισης ορίων όταν οι τιμές </font><font face="Calibri, serif"><span lang="en-US">EC</span></font><font face="Calibri, serif"> ΚΑΙ </font><font face="Calibri, serif"><span lang="en-US">PH</span></font><font face="Calibri, serif"> δεν πιάσουν τους στόχους</font></p>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="TOP">
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 4.50pt ridge #4f6228; border-right: 1px solid #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="29">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif"><span lang="en-US">13</span></font></p>
            </td>
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 1px solid #4f6228; border-right: 4.50pt ridge #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="498">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif">Αυτόματη επανεκκίνηση του προγράμματος από το σημείο που σταμάτησε μετά από διακοπή ρεύματος ή κάποια άλλη βλάβη</font></p>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="TOP">
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 4.50pt ridge #4f6228; border-right: 1px solid #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="29">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif"><span lang="en-US">14</span></font></p>
            </td>
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 1px solid #4f6228; border-left: 1px solid #4f6228; border-right: 4.50pt ridge #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="498">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif">Δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας του συστήματος μέσω διακοπτών τριών θέσεων</font></p>
            </td>
        </tr>
        <tr valign="TOP">
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 4.50pt ridge #4f6228; border-left: 4.50pt ridge #4f6228; border-right: 1px solid #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="29">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif"><span lang="en-US">15</span></font></p>
            </td>
            <td style="border-top: 1px solid #4f6228; border-bottom: 4.50pt ridge #4f6228; border-left: 1px solid #4f6228; border-right: 4.50pt ridge #4f6228; padding-top: 0in; padding-bottom: 0in; padding-left: 0.11in; padding-right: 0.08in" width="498">
            <p align="CENTER"><font face="Calibri, serif">Δυνατότητα επέκτασης του συστήματος ανάλογα με τις ανάγκες του παραγωγού</font></p>
            </td>
        </tr>
    </tbody>
</table>