ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι ένα σωστά τρεφόμενο φυτό είναι λιγότερο ευάλωτο σε εχθρούς και ασθένειες. Επιπροσθέτως η υδροπονική μέθοδος καλλιέργειας, μειώνει κατά πολύ την χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Επειδή όμως σε ένα επαγγελματικό θερμοκήπιο θα πρέπει να υπάρχει πλήρης έλεγχος των επιβλαβών εντόμων και ασθενειών, η εταιρία ALAGRO αναλαμβάνει τον έλεγχο της φυτοπροστασία της μονάδος σας στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Με βασικό γνώμονα την χρήση μόνο εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων, συντάσσεται ένα πρόγραμμα φυτοπροστασίας βασιζόμενο τόσο στις κλιματολογικές συνθήκες της εκάστοτε περιοχής, όσο και στο ιστορικό του θερμοκηπίου. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι η χρήση χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων αποτελεί την έσχατη λύση, αφού θεωρούμε ότι γνωρίζοντας την φυσιολογία τόσο του φυτού όσο και του εχθρού , μπορούμε να ελέγξουμε την εξάπλωση του ρυθμίζοντας της συνθήκες μέσα στο θερμοκήπιο, αλλά και παίρνοντας μέτρα ώστε να κρατήσουμε έξω από αυτό όλους τους εχθρούς και τις ασθένειες της καλλιέργειας μας.