ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗΣ IQ

ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΕΡΟΥ

Το πρόγραμμα άρδευσης μπορεί να εκκινεί και να εκτελείται:

 • Σε τακτές χρονικές στιγμές (Πρόγραμμα εβδομάδας με ακρίβεια δευτερολέπτου).
 • Περιοδική δηλ. με ορισμένη χρονική περίοδο επανάληψης.
 • Όταν η υγρασία του εδάφους ή του υποστρώματος μειωθεί κάτω από ένα όριο (με αισθητήρα υγρασίας εδάφους).
 • Με χρήση μοντέλου απωλειών νερού.
 • Με σταθερό ποσοστό απορροής (ειδικός μετρητής) και αυτο-προσαρμοζόμενο μοντέλο 
 • Με την χρήση ροομέτρου (με χρήση κυβικών).

ΘΡΕΨΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 • Η αγωγιμότητα του διαλύματος μπορεί να μεταβάλλεται συναρτήσει των καιρικών συνθηκών (πχ να μειώνεται η πυκνότητα του διαλύματος σε λιπάσματα όταν αυξάνει η διαπνοή). Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στα ανοικτά συστήματα.
 • Η αναλογία των στοιχείων της συνταγής μπορεί μεταβάλλεται με την ακτινοβολία, ώστε η θρέψη να καλύπτει ακριβώς τις ανάγκες για υψηλή ποιότητα. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε κλειστά συστήματα (ανακύκλωση).
 • Δυνατότητα μέτρησης της αγωγιμότητας απορροής για ρύθμιση της συχνότητας της άρδευσης και του ποσού απόπλυσης. Αυτή η δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε υφάλμυρα νερά.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ iQ

 • Η ακρίβεια στην τελική συγκέντρωση λιπασμάτων (αγωγιμότητα) είναι καλύτερη από 2%, χάριν στο πολυβεντούρι, σε συνδιασμό βέβαια με ρυθμιστές ροής. (παροχόμετρα)
 • Απόλυτα σταθερή EC και pH στην αρχή και καθ’ όλη τη διάρκεια της άρδευσης, με ειδικό πρόγραμμα ελέγχου της ανάμιξης.
 • Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τα πυκνά λιπάσματα είναι από PVC και εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και ακρίβεια στην λειτουργία.