ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ

Η υδροπονική καλλιέργεια είναι μία προηγμένη και εξελιγμένη τεχνική καλλιέργειας με την οποία τα φυτά αναπτύσσονται χωρίς χρησιμοποίηση εδάφους ή εδαφικών μιγμάτων. Στα περισσότερα υδροπονικά συστήματα, τα φυτά αναπτύσσονται σε τεχνητά υποστρώματα, τα οποία έχουν τέτοιες φυσικές και μηχανικές ιδιότητες ώστε να διατηρούν ιδανικές αναλογίες νερού και αέρα για την καλύτερη ανάπτυξη του ριζικού συστήματος. Σε άλλα συστήματα (N.F.T.) οι ρίζες αναπτύσσονται σε κανάλια συνεχούς ροής θρεπτικού διαλύματος και περιβάλλονται συνήθως από ειδικό πλαστικό (λευκό από την εξωτερική πλευρά και μαύρο από την εσωτερική). Σε όλους τους τύπους υδροπονικών συστημάτων τα θρεπτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών χορηγούνται με το νερό της άρδευσης (θρεπτικό διάλυμα). Ανάλογα με το είδος των φυτών και το στάδιο ανάπτυξης τους, οι ανάγκες θρέψης διαφοροποιούνται και πρέπει να εξασφαλίζονται από αντίστοιχη «συνταγή» θρεπτικού διαλύματος. Επίσης η σύσταση και τα χαρακτηριστικά των θρεπτικών διαλυμάτων (ηλεκτρική αγωγιμότητα, pΗ) πρέπει να προσαρμόζονται άμεσα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Σήμερα η τεχνολογία μας επιτρέπει την προσαρμογή του θρεπτικού διαλύματος οn-line ανάλογα με τους περιβαλλοντικούς παράγοντες (Θερμοκρασία, ηλιακή ακτινοβολία), ώστε να επιτυγχάνουμε καλύτερες αποδόσεις, καλύτερη ποιότητα και καλύτερη εκμετάλλευση των χημικών λιπασμάτων. Την δυνατότητα αυτή την εξασφαλίζουν μόνο οι πιο εξελιγμένες συσκευές υδροπονίας.

Η υδροπονία επιτρέπει τον απόλυτο έλεγχο της θρέψης των φυτών, και όταν εφαρμόζεται σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες, με τον παράλληλο έλεγχο των συνθηκών του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου, γίνεται δυνατή η εντατικοποίηση και ο προγραμματισμός της καλλιέργειας. Σύμφωνα με το νόμο του ελαχίστου όταν εξασφαλίσουμε άριστες συνθήκες στην ριζόσφαιρα αντίστοιχα πρέπει να βελτιώσουμε και το αέριο περιβάλλον (κλίμα) ώστε το σύστημα να μπορεί να αποδώσει το μέγιστο οικονομικό αποτέλεσμα.

Η Ελλάδα διαθέτει άριστες κλιματικές συνθήκες για την ανάπτυξη των θερμοκηπιακών υδροπονικών καλλιεργειών. Η είσοδος στις υδροπονικές καλλιέργειες και η σωστή διαχείρισή τους έχει μεγάλη σημασία, προκειμένου να μπορέσει η χώρα να συμβαδίσει με τους συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς των απαιτήσεων της αγοράς και τον ανταγωνισμό.